Gebruiksvoorwaarden MedaShop

Gebruiksvoorwaarden www.MylanShop.nl    

Algemeen

Op de inhoud van de webshop “MylanShop” en bijbehorende website www.MylanShop.nl (de “Webshop”) en op elk bezoek aan de Webshop zijn deze gebruiksvoorwaarden toepassing (de “Gebruiksvoorwaarden”). De inhoud van de Webshop is gericht op in Nederland woonachtige bezoekers. Door het bezoek aan of gebruik van de Webshop gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Bestellingen kunt u alleen plaatsen indien u de Gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd. De Gebruiksvoorwaarden kunnen hier door u worden gelezen en opgeslagen.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag, van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden mochten ontstaan, daaronder begrepen de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Informatie

Alle informatie die op of via de Webshop ter beschikking wordt gesteld, mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mylan mag u niet: de Webshop of onderdelen daarvan verveelvoudigen, doorsturen, distribueren, wijzigen, verkopen, publiceren, uitzenden, (commercieel) exploiteren, of hyperlinks, deeplinks of koppelingen aanbrengen tussen de Webshop en een andere internetpagina.

Hoewel aan de inhoud van de Webshop grote zorg is besteed, aanvaardt Mylan geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid daarvan of eventuele fouten en onvolkomenheden daarin, noch voor de gevolgen daarvan. De informatie op de Webshop is bedoeld als algemene informatie en dient niet ter vervanging van professioneel (medisch) advies.

Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. Mylan is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de beschikbaarheid, juistheid en/of volledigheid van de daarop verstrekte informatie. Indien u informatie aan de Webshop verstrekt, bent u verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

Mylan is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het gebruik van, de onmogelijkheid tot gebruik van, het vertrouwen op of enig handelen of nalaten verricht naar aanleiding van de op de Webshop verstrekte informatie.

Mylan behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Webshop en/of de Gebruiksvoorwaarden. 

Toegang

Mylan is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de Webshop. Mylan is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen, waaronder schade als gevolg van virussen die door de Webshop of de servers waarop deze Webshop ter beschikking wordt gesteld, worden overgebracht. Het is niet toegestaan de Webshop te framen.

 

Intellectuele eigendom

Mylan is eigenaresse van de Webshop. Alle rechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, berusten bij Mylan.